DESCÀRREGA DE DOCUMENTS

En aquesta pàgina trobareu documents d’organització del centre, autoritzacions i sol·licituds.

El projecte educatiu de centre (PEC) És un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments. Es pot consultar aquí: Català Castellà

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre NOFC contenen elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre i regulen  aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre, així com promoure la convivència, els mecanismes i fórmules per a la resolució pacífica dels conflictes que s’estableixen en l’article 23.2 del Decret 102/2010,de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Les NOFC són un document viu, que s’actualitza constantment al llarg del temps. Per això us presentem el document que recull les NOFC del nostre centre, així com les actualitzacions que s’han anat fent els darrers cursos.

Es poden llegir  aquí.

Projecte lingüístic (PLC) És un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments. Es pot consultar aquí: Català Castellà

Autorització per administrar medicaments en horari escolar. Cal afegir la recepta amb la dosi marcar la caixa o envàs amb nom, cognoms i classe de l’alumne.

Descarregar autorització.

Autorització puntual.

Autorització per tot el curs.