QUÈ I COM S’APRÈN?

La base del procés d’aprenentatge a l’Educació Primària és l’aprenentatge competencial. L’alumnat anirà aprenent al llarg de tota la seva vida, per aquest motiu hem de prioritzar quins són els continguts bàsics i fomentar que sigui ell, de forma autònoma, qui vagi modelant el seu procés d’aprenentatge.

Els coneixements i estratègies bàsiques son aquells que són útils per:

 • Obtenir la comprensió bàsica de cada àmbit de coneixement.
 • Seguir aprenent.
 • Comprendre i actuar al món actual.

Podem definir les característiques dels aprenentatges competencials per ser:

 • Transferibles: es poden utilitzar en contextos diferents.
 • Significatius i permanents: perduren i no s’obliden de seguida.
 • Productius: permeten realitzar activitats que no són exclusivament reproductives o repetitives.
 • Funcionals: permeten resoldre problemes de la vida quotidiana.
 • Es comparteixen amb l’alumnat els objectius i els criteris d’avaluació (criteris d’èxit).
 • Parteix dels interessos dels alumnes en tot el procés o els té en compte.
 • Els continguts es treballen de manera integrada, no fragmentada per àrees de coneixement, i es relacionen amb contextos reals o problemes quotidians (aprenentatge autèntic).
 • Les activitats responen a una seqüencia didàctica lògica:
  • Exploració d’idees prèvies.
  • Introducció de nous continguts.
  • Estructuració dels coneixements.
  • Aplicació a la resolució de problemes.
 • Les activitats contenem molts elements d’indagació i recerca que suposen aplicar els coneixements adquirits. Es fan més preguntes que no pas es donen respostes.
 • Planteja situacions que sovint no tenen una única solució. Provoquem dilemes i controvèrsies que fomenten la discussió entre els alumnes.
 • Es preveuen tasques que comporten l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada.
 • Habitualment requereixen del treball en equip (cooperatiu o no), tot i que sempre hi ha una part de recerca i reflexió personals.
 • Fomenten l’autonomia de l’alumnat i que l’alumne sigui protagonista dels seus aprenentatges.
 • El mestre acompanya: proposa, regula, pregunta, introdueix continguts quan són necessaris …
 • Es fomenta la metacognició, l’aprendre a aprendre, l’autoregulació. Es té en compte el procés i no només el resultat final.
 • S’utilitzen recursos i materials diversos que estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat.
 • Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat i es vetlla perquè cada alumne doni el màxim que pugui dins les seves possibilitats.
 • Es preveu dedicar temps per a la coavaluació o la posada en comú dels aprenentatges entre els alumnes.
 • Es preveu l’ús d’estratègies per ajudar a l’alumnat a identificar el que ha après i per comprendre les raons de les seves dificultats.
 • S’utilitza la conversa per generar noves idees, preguntes i hipòtesis, organitzar informacions …
 • En finalitzar, es fan sevir dinàmiques o instruments perquè els alumnes verbalitzin què han après, identifiquin en què han de millorar i es faciliten eines i recursos per aconseguir-ho.

Les competències bàsiques que els alumnes han d’adquirir en acabar l’ensenyament obligatori són:

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 • Competència matemàtica.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència digital.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència d’aprendre a aprendre.
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma

 • Treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge.
 • Pensament crític i d’hàbits responsables és essencial per aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

Aprendre a pensar i comunicar

 • Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports; utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital …) en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements.
 • Treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges afavoreixen la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propis.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 • Interpretar la realitat i establir diàlegs interactius sobre fets i situacions afavoreixen la construcció de coneixements més significatius i cada vegada més complexos i el compromís per implicar-se en processos de millora.
 • Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements claus en els processos de formació de l’alumnat.

Aprendre a conviure i habitar al món

 • La conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip i la gestió positiva dels conflictes.
 • El desenvolupament de projectes en comú afavoreix la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.