Què i com s’aprèn?

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’Educació Obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida.

 

La idea de competència se sustenta en els diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç al batxillerat i al món laboral.

 

Per a l’Educació Secundària Obligatòria s’identifiquen dos grups de competències bàsiques: les competències transversals, que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement, entre les quals cal considerar les comunicatives, per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les personals i les competències específiques, centrades a conviure i habitar el món i relacionades amb la cultura i la visió del món.

 • Es comparteixen amb l’alumnat els objectius i els criteris d’avaluació (criteris d’èxit).
 • Parteix dels interessos dels alumnes en tot el procés o els té en compte.
 • Els continguts es treballen de manera integrada, no fragmentada, per àrees de coneixement, i es relacionen amb contextos reals o problemes quotidians (aprenentatge autèntic).
 • Les activitats responen a una seqüencia didàctica lògica:
   • Exploració d’idees prèvies.
   • Introducció de nous continguts.
   • Estructuració dels coneixements.
   • Aplicació a la resolució de problemes.
 • Les activitats contenem molts elements d’indagació i recerca que suposen aplicar els coneixements adquirits. Es fan més preguntes que no pas es donen respostes.
 • Planteja situacions que sovint no tenen una única solució. Provoquem dilemes i controvèrsies que fomenten la discussió entre els alumnes.
 • Es preveuen tasques que comporten l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada.
 • Habitualment requereixen del treball en equip (cooperatiu o no), tot i que sempre hi ha una part de recerca i reflexió personals.
 • Fomenten l’autonomia de l’alumnat i que l’alumne sigui protagonista dels seus aprenentatges.
 • El mestre acompanya: proposa, regula, pregunta, introdueix continguts quan són necessaris…
 • Es fomenta la metacognició, l’aprendre a aprendre, l’autoregulació. Es té en compte el procés i no només el resultat final.
 • S’utilitzen recursos i materials diversos que estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat.
 • Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat i es vetlla perquè cada alumne doni el màxim que pugui dins les seves possibilitats.
 • Es preveu dedicar temps per a la coavaluació o la posada en comú dels aprenentatges entre els alumnes.
 • Es preveu l’ús d’estratègies per ajudar l’alumnat a identificar el que ha après i per comprendre les raons de les seves dificultats.
 • S’utilitza la conversa per generar noves idees, preguntes i hipòtesis, organitzar informacions…
 • En finalitzar es fan sevir dinàmiques o instruments perquè els alumnes verbalitzin què han après, identifiquin en què han de millorar i es faciliten eines i recursos per aconseguir-ho.

Les competències bàsiques que els alumnes han d’adquirir en acabar l’Ensenyament Obligatori són:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Competències comunicatives 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. És la capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir les tecnologies de la comunicació, amb la gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús de diferents suports i tipus de textos i amb adequació a les diferents funcions.

2. Competència artística i cultural. És el coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i es consideren com a part del patrimoni de cada cultura. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar continguts a través de diferents mitjans artístics.

Competències metodològiques 3. Tractament de la informació i competència digital Es tracta de la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

4. Competència matemàtica És l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.

5. Competència d’aprendre a aprendre És l’habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar aprenent cada vegada de manera més eficaç i autònoma, d’acord amb els propis objectius i necessitats. Competències transversals, competències específiques centrades a conviure i habitar el món, competències comunicatives.

Competències personals 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i portar endavant les accions, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES A VCONVIURE I HABITAR EL MÓM
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut individual i col·lectiva, com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions.

8. Competència social i ciutadana. Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

 

L’Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies:

 • Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
 • Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
 • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
 • Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.
 • Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 • Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.
 • Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana i en llengua castellana, i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
 • Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
 • Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
 • Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.
 • Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.
 • Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
 • Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir-ne a la conservació i millora.
 • Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.