QUÈ I COM S’APRÈN?

El segon cicle d’Educació Infantil comprèn els infants de 3 a 6 anys. Està dividit en tres nivells al llarg dels quals prioritzem una relació ferma amb la mateixa tutora.

 

Som un equip estable, amb experiència i en constant formació per millorar la nostra tasca docent. Oferim un clima de familiaritat, benestar, confiança, seguretat i afectivitat per acompanyar l’infant al llarg de la seva infantesa.

 • Partim de les característiques de cada infant, acollint les seves històries personals, els seus sentiments i les seves experiències prèvies.
 • Som conscients de la importància del paper de les emocions. La nostra metodologia es basa en el joc com a motor de desenvolupament, partint de l’observació i l’experimentació perquè els infants puguin anar construint el seu aprenentatge a partir de projectes, ambients d’aprenentatge, activitats de caire manipulatiu i llibres de text i de lectura.
 • Vetllem per cercar propostes d’aprenentatge motivadores, actives, curioses i reflexives que permetin desenvolupar un esperit crític i amb bon nivell de raonament, que garanteixin el seu desenvolupament integral. Treballem de manera global totes les àrees per tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats. Tots els nostres espais són educatius : aules, passadissos, laboratori, menjador…

Al llarg de l’etapa de l’Educació Infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

Aprendre a pensar i a comunicar

 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

Aprendre a conviure i habitar el món

 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

El segon cicle de l’Educació Infantil contribueix a desenvolupar en l’alumnat les capacitats següents:

 1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.
 2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
 3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
 4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
 5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
 6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin.
 7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
 8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
 9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 10. Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.