Model pedagògic

Frangoal porta interioritzant un procés de reflexió, d’anàlisi profund dels seus valors, de les seves fortaleses i dels seus punts necessaris de millora. Fruit d’això es fonamenten en els següents principis pedagògics:

 • Educació Integral: Aquesta visió fa veure a l’alumne sota moltes dimensions, no únicament des de la dimensió academicista del sistema anterior. Hem de formar els alumnes en la visió de les múltiples intel·ligències.
  La manera de gestionar les intel·ligències múltiples la fem utilitzant l’aprenentatge basat en projectes, on l’alumne és el nucli de l’aprenentatge amb sentit, buscant la seva màxima participació i desenvolupant la seva capacitat crítica.
 • Educació inclusiva: No podem fer una societat justa i equilibrada sense comptar amb tots. Aprendre a viure junts sense discriminacions és essencial per formar ciutadans que assumeixin com a seus els valors de la pluralitat.
 • Educació plural: L’absència d’un model exclusiu d’identitat facilita el desenvolupament d’un esperit crític que li permet qüestionar, des del respecte, tot dogma, principi o norma que se li ofereix. La crítica assumeix que davant una situació pot haver diverses solucions. La visió de l’alumne ha de ser polièdrica, comprenent que la mateixa situació pot observar-se des de diferents vèrtexs i d’aquesta manera obtenir diferents solucions.
 • Educació activa: L’alumne es converteix en l’investigador de les ciències, l’arqueòleg, el pensador i analitzador de la història, el creador de la literatura. Aquest procés ens porta a integrar procediments que no són exclusius d’un àrea, les històriques matèries són metodologies transversals que abasten diferents àmbits.

Utilitzem per tant una avaluació contínua, entesa com una avaluació durant tot el procés. No creiem en una avaluació rígida i basada únicament en les clàssiques proves.

Explicitem els objectius als alumnes perquè ells formen part del procés d’avaluació. És essencial que ells mateixos s’autoavaluïn, els ajudin a saber què li van demanar, quin nivell ha assolit i què poden fer per millorar.

 

 • Educació emocional: Creiem que a l’escola es pot aprendre i ser feliç, estar bé amb tots els que t’envolten. Hem d’aprendre a desenvolupar les nostres habilitats emocionals.
  • La consciència d’un mateix
  • L’autoregulació
  • La motivació
  • L’empatia
 • Educació ecològica: Definir un centre com a Escola Verda és un projecte de vida. No és tenir cura d’un hort o reciclar piles, vol dir assumir, com a pròpia, la responsabilitat de mantenir i lluitar per un planeta més sostenible.

Identificant-nos amb aquest projecte participem en el Projecte Escola Verda. L’objectiu és inserir com a eix transversal de l’educació el concepte d’educació ecològica.

 • Educació creativa: L’alumne no és un magatzem que anem omplint de conceptes. L’alumne ha d’investigar, qüestionar, plantejar, resoldre, preguntar, construir, innovar, emprendre i, tot això, ho aconsegueix utilitzant les seves capacitats de creació. Els ajudem a ser creatius i realitzar un  treball millor i més gratificant.